ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πάτρα, 4 Δεκεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 36 / 2020

ΠΡΟΣ: – Α.Σ. Π.Ε.Δ.Π. –  Ε.Κ.Σ. Π.Ε.Δ.Π.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : – Γενικός Έφορος
ΘΕΜΑ: “Ανάδειξη των Μελών των Ε.Κ.Σ. ως μελών της Γενικής Συνέλευσης”

  Αγαπητοί μου,
Σύμφωνα με τον οργανισμό ΦΕΚ αρ. 115/12-5-2014 άρθρο 8 και 25, και την Εγκύκλιο της Γ.Ε. 18/18.11.2020, σας ενημερώνω ότι την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στις 13.00-14.00 θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες για τη ανάδειξη Μελών των Ε.Κ.Σ. ως μελών της Γενικής Συνέλευσης, για τα έτη 2021 και 2022.

Η Ανάδειξη των μελών των Ε.Κ.Σ. ως Μελών της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική, μυστική ψηφοφορία, μέσω της έγκριτης και πιστοποιημένης ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» την οποία θα διαχειριστεί η Κεντρική Διοίκηση. Η διάρκεια της διεξαγωγής θα είναι από τις 13:00 έως τις 14:00.
Η Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. Αλέξανδρος Βανταράκης, Θεοφάνης Μαραγκάκος, Μαρία Νικολοπούλου και η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας της είναι EKSpedpelop@gmail.com .

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν τα Μέλη Ε.Κ.Σ. των Προσκοπικών Συστημάτων και της οικείας Περιφερειακής Εφορείας που έχουν διορισθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ. ή την Περιφερειακή Εφορεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της
Διαδικασίας Ανάδειξης και περιλαμβάνονται στον πίνακα Μελών Ε.Κ.Σ τον οποίο καταρτίζει η Περιφερειακή Εφορεία.
Ακόμη, τα συμμετέχοντα μέλη Ε.Κ.Σ. προκειμένου να συμπεριληφθούν στον πίνακα Μελών Ε.Κ.Σ. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης θα πρέπει το αργότερο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης:

 Να έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση EKSpedpelop@gmail.com την προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία και θα λάβουν οδηγίες, σχετικές με τον τρόπο που θα διεξαχθεί η
ψηφοφορία.
 Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2020-2021, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
 Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων.
 Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Για την ανάδειξη των Μελών Ε.Κ.Σ. – Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα τα Μέλη Ε.Κ.Σ. που κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας:

 Έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση EKSpedpelop@gmail.com την προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Εφορευτική Επιτροπή.
 Έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2020-2021, να έχουν  δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
 Έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων.
 Δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π. και επιπλέον:
 Έχουν ελληνική ιθαγένεια,
 Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π.,
 Έχουν διετή, τουλάχιστον, θητεία ως Μέλη Ε.Κ.Σ. Συστημάτων ή Εφορειών ή Προσκοπικών Κέντρων, με ισχύοντα διορισμό κατά το τελευταίο έτος προ της ημερομηνίας ανάδειξης.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως προς την Εφορευτική Επιτροπή από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρία Μέλη Ε.Κ.Σ. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης (βλ. συν υπόδειγμα αρ. 3/Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Μέλους Ε.Κ.Σ) που βρίσκεται στο ακόλουθο Link
http://www.sep.org.gr/el/normal/el/normal/102121/ViewAnnouncement.το αργότερο τρεις
(3) πλήρεις ημέρες από την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης.

Παρακαλώ τους Α.Σ. για τη σωστή και άμεση ενημέρωση των Ε.Κ.Σ. τους.

Παραμένω πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε περαιτέρω.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

                                                                                                                                                                                 Ισμήνη Κρεμμύδα

Περιφερειακή Έφορος Προσκόπων

                                                                                                                                                                          Δυτικής Πελοποννήσου