ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πάτρα, 4 Δεκεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 37 / 2020

ΠΡΟΣ: – Ε.Π.Π. Π.Ε.Δ.Π.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : – Γενικός Έφορος
ΘΕΜΑ: “Ανάδειξη των Μελών των Ε.Π.Π. ως μελών της Γενικής Συνέλευσης”

Αγαπητοί μου,
Σύμφωνα με τον οργανισμό ΦΕΚ αρ. 115/12-5-2014 άρθρο 8 και 25, και την Εγκύκλιο της Γ.Ε. 18/18.11.2020, σας ενημερώνω ότι την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στις 13:30-14:30 θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες για τη ανάδειξη των Μελών των Ε.Π.Π. ως μελών της Γενικής Συνέλευσης, για τα έτη 2021 και 2022.

Η Ανάδειξη Μελών των Ε.Π.Π. ως μελών της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική μυστική ψηφοφορία, μέσω της έγκριτης και πιστοποιημένης ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» την οποία θα διαχειριστεί η Κεντρική Διοίκηση. Η διάρκεια της διεξαγωγής θα είναι από τις 13:30 έως τις 14:30.

Η Εφορευτική Επιτροπή, απαρτίζεται από τα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π.  Ισμήνη Κρεμμύδα,Θεοφάνη Μαραγκάκο και Γιώργο Αυγέρο ενώ η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του είναι EPPpedpelop@gmail.com .

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν τα Μέλη των Ε.Π.Π. της οικείας Περιφερειακής Εφορείας που λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων και περιλαμβάνονται στον πίνακα Μελών Ε.Π.Π, τον οποίο καταρτίζει η Περιφερειακή Εφορεία, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης.

Ακόμη, τα συμμετέχοντα μέλη Ε.Π.Π. προκειμένου να συμπεριληφθούν στον πίνακα Μελών Ε.Π.Π. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης θα πρέπει το αργότερο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης:

 Να έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση EPPpedpelop@gmail.com την προσωπική τους διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία και θα λάβουν οδηγίες, σχετικές με τον τρόπο που θα διεξαχθεί η ψηφοφορία.

 Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2020-2021, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.

 Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων.

 Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Για την ανάδειξή τους ως Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα τα μέλη των Ε.Π.Π. τα οποία κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας:

 Έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση EPPpedpelop@gmail.com την προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην Εφορευτική Επιτροπή.

 Έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2020-2021, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.

 Έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων.

 Δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π. και επιπλέον:

 Έχουν ελληνική ιθαγένεια,

 Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π. Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως προς την Εφορευτική Επιτροπή από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρία Μέλη Ε.Π.Π., που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία Ανάδειξης (βλ.υπόδειγμα αρ. 5/Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Μέλους Ε.Π.Π.) που βρίσκεται στο ακόλουθο Link
http://www.sep.org.gr/el/normal/el/normal/102121/ViewAnnouncement),το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες από την πραγματοποίηση Ανάδειξης.

Παρακαλώ τους Αρχηγούς των Ενώσεων για τη σωστή και άμεση ενημέρωση των μελών τους.

Παραμένω πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε περαιτέρω.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

Ισμήνη Κρεμμύδα

Περιφερειακή Έφορος Προσκόπων

Δυτικής Πελοποννήσου