ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 46ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.
Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 11/05/2022
A/A: 279 / 2022

Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
46ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Οργανισμού Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 115Α’/12.5.2014), καλούνται τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ στην 46η Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Έγκριση Απολογισμού Έργου Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού 2021, μετά των εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης και των Ορκωτών Ελεγκτών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2023
4. Παρουσίαση και έγκριση πορισμάτων 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου και 1ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Φόρουμ Νέων
Στο πλαίσιο συζήτησης του 1ου θέματος θα υπάρξει ειδική ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε σχέση με τις αποφάσεις και ενέργειές του, που αποτέλεσαν αντικείμενο των υπ’ αριθμ. 841/20.12.2021και 107/8.3.2022 επιστολών του προς τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί συνδυαστικά σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Κ.Υ.Α. Αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29.4.2022 (ΦΕΚ 2137Β’/30.4.2022) ή της αντίστοιχης που θα ισχύει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ως ακολούθως:
(α) Με δια ζώσης παρουσία των Μελών που επιθυμούν, με την προϋπόθεση ότι έχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης του τελευταίου εξαμήνου και
(β) Με τηλεδιάσκεψη των Μελών που επιθυμούν, με τη χρήση της σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας «Zoom», μέσω της οποίας θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με ηλεκτρονικά και οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και να απευθυνθούν προφορικά ή γραπτά στους υπόλοιπους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Κάθε Μέλος θα μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση με έναν από τους δύο προαναφερθέντες τρόπους.

Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, για τα Μέλη που θα μετέχουν εξ αποστάσεως, θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής, μέσω της σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας «Zoom».
Εφόσον υπάρχουν μέλη της Γενικής Συνέλευσης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και εφαρμογών, θα υπάρξει ανάλογη διαδικασία για την υποστήριξη της απρόσκοπτης συμμετοχής τους στη συνεδρίαση και τις ψηφοφορίες.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Σάββατο 28 Μαΐου 2022, ώρα 11.00.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, Κυριακή 29 Μαΐου 2022, ίδια ώρα και με τους τρόπους που αναφέρονται πιο πάνω.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Πολεμικό Μουσείο – Αμφιθέατρο (Βασ. Σοφίας & Ριζάρη 2 – 10675 Αθήνα, warmuseum.gr), για τα Μέλη που θα συμμετάσχουν δια ζώσης.

Εφόσον πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της 46ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης διαφοροποιηθούν οι ρυθμίσεις της ισχύουσας σήμερα Κ.Υ.Α. Αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29.4.2022 (ΦΕΚ 2137Β’/30.4.2022) και δεν προβλεφθεί εκ νέου η δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με χρήση τηλεδιάσκεψης, σε αυτή την περίπτωση η 46η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης παρουσία όλων των Μελών κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα και στον ίδιο τόπο, τα Μέλη δε της Γενικής Συνέλευσης θα ενημερωθούν με νεότερη Ανακοίνωση και τροποποιημένη Πρόσκληση.

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 6, παράγραφος 4 (α) του Οργανισμού Σ.Ε.Π., δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν καταβάλλει τη συνδρομή τους, καθώς και κάθε άλλη οφειλή προς το Σ.Ε.Π. Προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμετοχή αποκλειστικά των Μελών που θα είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, καλούνται όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, που πρόκειται να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως να έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022. Τα Μέλη που θα συμμετάσχουν δια ζώσης – προκειμένου να αποφύγουν άσκοπες καθυστερήσεις κατά την προσέλευσή τους – μπορούν να εξοφλήσουν τη συνδρομή τους με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Σ.Ε.Π. ή στο Ταμείο του Σ.Ε.Π., κατά προτίμηση μέχρι και την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022. Κατά την ημέρα της Γ.Σ., το Ταμείο θα λειτουργήσει από τις 09.30, στην είσοδο του αμφιθεάτρου του Πολεμικού Μουσείου.

Ακολουθούν σε παραρτήματα, ως αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας πρόσκλησης, αναλυτικές οδηγίες για την οργάνωση και διεξαγωγή της 46ης Γενικής Συνέλευσης για τα Μέλη που θα συμμετάσχουν δια ζώσης και τα Μέλη που θα συμμετάσχουν εξ αποστάσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 46ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Μαΐου 2022, ώρα 11:00 στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου (Βασ. Σοφίας & Ριζάρη 2 – 10675 Αθήνα, warmuseum.gr).

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 4 (α) του Οργανισμού.

1. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σύμφωνα με απόφαση της 39ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης Μαΐου 2015, η ετήσια συνδρομή του μέλους της Γ.Σ. έχει οριστεί σε 15,00 ΕΥΡΩ.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση διευκρινίστηκε ότι όλα τα μέλη της Γ.Σ., ως μέλη του Σ.Ε.Π. (άρθρο 4 παρ. 1 του Οργανισμού) υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής μέλους του Σ.Ε.Π. (απογραφή), το ύψος της οποίας ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1α του Οργανισμού, από το Δ.Σ.
Ως εκ τούτου, υπενθυμίζεται στα μέλη της Γ.Σ. τα οποία δεν έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους ως μέλη του Σ.Ε.Π. για το έτος 2021-22, σύμφωνα με τη διαδικασία της Απογραφής (Εγκύκλιος Γ.Ε. 11/6.8.2021), ότι το αργότερο κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει πρωτίστως να τακτοποιήσουν την οφειλή αυτή, που ανέρχεται στο ποσό των 25,00 ΕΥΡΩ, καθώς και την ετήσια συνδρομή μέλους Γ.Σ. για το 2022, που ανέρχεται στο ποσό των 15,00 ΕΥΡΩ.

Θα ήταν διευκόλυνση τόσο για τις Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης όσο και για τα μέλη – προκειμένου να αποφύγουν άσκοπες καθυστερήσεις κατά την προσέλευσή τους – να εξοφλήσουν τη συνδρομή τους στο Ταμείο του Σ.Ε.Π., κατά προτίμηση μέχρι και την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022. Σημειώνεται ότι, η καταβολή της συνδρομής Μέλους Σ.Ε.Π. 2021-22 (€ 25,00) και η καταβολή της ετήσιας συνδρομής Μέλους Γενικής Συνέλευσης (€ 15,00) γίνεται στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π. ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 362-00-2002-004878 της ALPHABANK (IBAN: GR02 0140 3620 3620 0200 2004 878), αναγράφοντας στην αιτιολογία «46 ΓΣ – Ονοματεπώνυμο». Κατά την ημέρα της Γ.Σ., το Ταμείο θα λειτουργήσει από τις 09.30, στο χώρο όπου θα διεξαχθεί η Γ.Σ.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρακαλεί, όποιο μέλος έχει καθυστερήσει την τακτοποίηση κάθε οφειλής από συνδρομές για τα προ του 2022 έτη, να τακτοποιήσει άμεσα την υποχρέωση του αυτή.

Σημειώνεται ότι, το άρθρο 10 παρ. 1 του Οργανισμού ορίζει πως «Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, αποχωρούν αν υποβάλλουν την παραίτησή τους ή αν καθυστερούν τη συνδρομή τους για δύο οικονομικά έτη ή αν απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης οπότε θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτηθέντα».

Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, το Δ.Σ. παρακαλεί, όποιο μέλος δικαιολογημένα δε θα μπορέσει να παραστεί στη Γ.Σ., να το γνωστοποιήσει πριν τη Συνεδρίαση στη Γραμματεία Δ.Σ./Σ.Ε.Π., κα. Δέσποινα Χασιλίδη, με επιστολή του, τηλεγράφημα, fax (210-7236561) ή e-mail (dxasilidi@sep.org.gr).

2. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Οργανισμό Σ.Ε.Π. θα εκλεγεί 3μελές Προεδρείο της Συνέλευσης (Πρόεδρος και δύο Γραμματείς) και 5μελής Εφορευτική Επιτροπή.

Όποιο μέλος της Γ.Σ. επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α για το Προεδρείο ή την Εφορευτική Επιτροπή, παρακαλείται να δηλώσει ηλεκτρονικά την πρόθεσή του στην Κεντρική Διοίκηση (κα Δέσποινα Χασιλίδη, dxasilidi@sep.org.gr) μέχρι την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022, προκειμένου να οργανωθεί από την Κεντρική Διοίκηση σύγχρονη διαδικτυακή ενημέρωση για την ψηφιακή πλατφόρμα «Zoom».

3. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Για τη συμμετοχή σας στις εργασίες της Γ.Σ. παρακαλείστε να είστε εφοδιασμένοι με έγγραφο ταυτοπροσωπίας (Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθενείας).
Κατά την προσέλευσή σας, το Προσωπικό του Σ.Ε.Π. θα σημειώσει την παρουσία σας, με βάση το αρχικό ψηφίο του επωνύμου σας και θα σας παραδώσει το ΔΕΛΤΙΟ σας. Με την επίδειξη του Δελτίου, καθώς και του έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης του τελευταίου εξαμήνου μπορείτε να περάσετε στην αίθουσα για να συμμετάσχετε στη Γενική Συνέλευση.

4. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Παρακαλούμε για τη συμβολή των Μελών της Γενικής Συνέλευσης, ώστε οι εργασίες της Συνέλευσης να διεξαχθούν με γρήγορο ρυθμό και με την επιβαλλόμενη τάξη, ευπρέπεια και γενικότερα το Προσκοπικό πνεύμα που πρέπει να διέπει κάθε Προσκοπική εκδήλωση. Αν θελήσετε να πάρετε το λόγο, εφ’ όσον σας δοθεί, αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και να είστε σύντομοι στο θέμα σας ώστε να αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις.

Στις 11:00 και εφόσον διαπιστωθεί απαρτία, θα ξεκινήσει η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης με την εκλογή του Προεδρείου και της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια της ανατάσεως της χειρός για τα δια ζώσης συμμετέχοντα Μέλη και με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Zoom» για τα εξ αποστάσεως συμμετέχοντα Μέλη. Το Προεδρείο και η Εφορευτική Επιτροπή που θα εκλεγούν θα αναλάβουν την εξέλιξη της Γενικής Συνέλευσής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Οργανισμό Σ.Ε.Π.

Θα ακολουθήσουν οι εισηγήσεις των θεμάτων 1 ως 4 της ημερήσιας διάταξης από τα εντεταλμένα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η παρουσίαση των εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Ορκωτών Ελεγκτών και οι τοποθετήσεις όσων Μελών της Γενικής Συνέλευσης επιθυμούν επί των πεπραγμένων.

Η επικύρωση του Απολογισμού Έργου του έτους 2021, του Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού του έτους 2021, του Προϋπολογισμού του έτους 2023, καθώς και των πορισμάτων 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου και 1ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Φόρουμ Νέων θα πραγματοποιηθούν δια της ανατάσεως της χειρός για τα δια ζώσης συμμετέχοντα Μέλη και με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Zoom» για τα συμμετέχοντα εξ αποστάσεως Μέλη. Τα συνολικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το Προεδρείο στους συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5α του Οργανισμού ΣΕΠ (Π.Δ. 71/16.4.2014) «δεν μπορεί να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για θέμα που δεν έχει περιληφθεί στην Ημερήσια Διάταξη».

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 και του περιορισμού της διάδοσης του ιού SARS-CoV-2, για την είσοδο στον χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης τα Μέλη θα πρέπει να επιδείξουν, σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης, έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης του τελευταίου εξαμήνου.

Όσοι συμμετέχουν, θα πρέπει να φορούν μάσκα προστασίας της αναπνοής, σε όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες για την COVID-19 (ηλικία άνω των 65 ετών, χρόνια πνευμονολογικά, καρδιολογικά, νεφρολογικά προβλήματα, ανοσοκατεσταλμένοι, ογκολογικοί ασθενείς κ.λπ.) παρακαλούνται να εκτιμήσουν σε συνεργασία και με τον γιατρό τους τη δια ζώσης συμμετοχή τους, με πρώτιστο γνώμονα την ασφάλεια τους.

5. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
Παρακαλείστε να παραστείτε στη Γενική Συνέλευση, με Προσκοπική Στολή (με μακρύ παντελόνι).

6. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ
Για την εξυπηρέτηση των Μελών, το Προσκοπικό Πρατήριο είναι ανοικτό:
την Παρασκευή 27/05/2022, από 10:00 μέχρι 20:00 και το Σάββατο 28/05/2020, από 09:00 μέχρι 15.00.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 46ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

1. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σύμφωνα με απόφαση της 39ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης Μαΐου 2015, η ετήσια συνδρομή του μέλους της Γ.Σ. έχει οριστεί σε 15,00 ΕΥΡΩ.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση διευκρινίστηκε ότι όλα τα μέλη της Γ.Σ., ως μέλη του Σ.Ε.Π. (άρθρο 4 παρ. 1 του Οργανισμού) υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής μέλους του Σ.Ε.Π. (απογραφή), το ύψος της οποίας ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1α του Οργανισμού, από το Δ.Σ.
Ως εκ τούτου, υπενθυμίζεται στα μέλη της Γ.Σ. τα οποία δεν έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους ως μέλη του Σ.Ε.Π. για το έτος 2021-22, σύμφωνα με τη διαδικασία της Απογραφής (Εγκύκλιος Γ.Ε. 11/6.8.2021), ότι το αργότερο κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει πρωτίστως να τακτοποιήσουν την οφειλή αυτή, που ανέρχεται στο ποσό των 25,00 ΕΥΡΩ, καθώς και την ετήσια συνδρομή μέλους Γ.Σ. για το 2022, που ανέρχεται στο ποσό των 15,00 ΕΥΡΩ.

Για τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης που θα συμμετάσχουν εξ αποστάσεως θα πρέπει:

α. Να έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή Μέλους του Σ.Ε.Π. 2021-22, την ετήσια συνδρομή μέλους Γενικής Συνέλευσης, καθώς και κάθε οφειλή προηγούμενων ετών, μέχρι τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 (ημερομηνία πληρωμής στην Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π., κατάθεσης σε τράπεζα ή πληρωμής μέσω web banking). Σημειώνεται ότι, η καταβολή της συνδρομής Μέλους Σ.Ε.Π. 2021-22 (€ 25,00) γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία της Απογραφής (Εγκύκλιος Γ.Ε. 11/6.8.2021) και η καταβολή της ετήσιας συνδρομής Μέλους Γενικής Συνέλευσης (€ 15,00) γίνεται στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π. ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 362-00-2002-004878 της ALPHABANK (IBAN: GR02 0140 3620 3620 0200 2004 878), αναγράφοντας στην αιτιολογία «46 ΓΣ – Ονοματεπώνυμο».

β. Να διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση και στις ψηφοφορίες επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και email συγγενικού ή φιλικού προσώπου. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή περισσότερων του ενός μέλους με το ίδιο email, καθώς και η χρησιμοποίηση email κλιμακίων του Σ.Ε.Π.

γ. Να έχουν εγκαταστήσει την ψηφιακή πλατφόρμα «Zoom» (www.zoom.us) στην ηλεκτρονική συσκευή [ηλεκτρονικός υπολογιστής, tablet ή κινητό τηλέφωνο (smartphone)] με την οποία θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση. Σημειώνεται ότι η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει κάμερα.

δ. Να αποστείλουν στην Κεντρική Διοίκηση (κα Δέσποινα Χασιλίδη, dxasilidi@sep.org.gr) μέχρι τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ο λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) με τον οποίο θα συμμετέχουν στην Γ.Σ. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας www.gov.gr ή να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης μπορεί ενδεικτικά να είναι «δηλώνω υπεύθυνα ότι θα συμμετάσχω στη συνεδρίαση της 46ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ……….…». Εναλλακτικά, κάθε Μέλος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προσκομίσει την ως άνω υπεύθυνη δήλωση χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αυτοπροσώπως και με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς του στις Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα: 14.00 – 21.00 και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 09.00 – 15.00) και μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι, το άρθρο 10 παρ. 1 του Οργανισμού ορίζει πως «Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, αποχωρούν αν υποβάλλουν την παραίτησή τους ή αν καθυστερούν τη συνδρομή τους για δύο οικονομικά έτη ή αν απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης οπότε θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτηθέντα».

Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, το Δ.Σ. παρακαλεί, όποιο μέλος δικαιολογημένα δε θα μπορέσει να παραστεί στη Γ.Σ., να το γνωστοποιήσει πριν τη Συνεδρίαση στη Γραμματεία Δ.Σ./Σ.Ε.Π., κα. Δέσποινα Χασιλίδη, με επιστολή του, τηλεγράφημα, fax (210-7236561) ή e-mail (dxasilidi@sep.org.gr).

2. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Οργανισμό Σ.Ε.Π. θα εκλεγεί 3μελές Προεδρείο της Συνέλευσης (Πρόεδρος και δύο Γραμματείς) και 5μελής Εφορευτική Επιτροπή.

Όποιο μέλος της Γ.Σ. επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α για το Προεδρείο ή την Εφορευτική Επιτροπή, παρακαλείται να δηλώσει ηλεκτρονικά την πρόθεσή του στην Κεντρική Διοίκηση (κα Δέσποινα Χασιλίδη, dxasilidi@sep.org.gr) μέχρι την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022, προκειμένου να οργανωθεί από την Κεντρική Διοίκηση σύγχρονη διαδικτυακή ενημέρωση για την ψηφιακή πλατφόρμα «Zoom».

3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 θα καταρτιστεί ο κατάλογος των ταμειακώς τακτοποιημένων Μελών που θα συμμετάσχουν εξ αποστάσεως, ο οποίος και θα κοινοποιηθεί στα μέλη της Συνέλευσης.

Την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 θα αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email) των ταμειακώς τακτοποιημένων Μελών που θα συμμετάσχουν εξ αποστάσεως, ο ψηφιακός σύνδεσμος του «Zoom» για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

4. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Σάββατο 28 Μαΐου και ώρα 09:30 θα ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής των ταμειακώς τακτοποιημένων Μελών της Γενικής Συνέλευσης στη συνεδρίαση. Ακολουθώντας τον σύνδεσμο του «Zoom» που του έχει αποσταλεί και αφού θα εξακριβώνεται η ταυτότητα του, το μέλος θα συνδέεται με την ψηφιακή πλατφόρμα της συνεδρίασης. Για τη διαδικασία αυτή, παρακαλούνται τα Μέλη να έχουν διαθέσιμη την αστυνομική τους ταυτότητα.

Η διαδικασία εγγραφής στη συνεδρίαση θα παραμείνει ενεργή για χρονικό διάστημα 4 ωρών μετά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και τα Μέλη θα μπορούν να εγγράφονται στη συνεδρίαση μέχρι τις 15:00, ήτοι μέχρι την έναρξη των ψηφοφοριών για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, το Προεδρείο θα κοινοποιήσει στα Μέλη τον κατάλογο όσων συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.

Στις 11:00 και εφόσον διαπιστωθεί απαρτία, θα ξεκινήσει η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης με την εκλογή του Προεδρείου και της Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Zoom» για τα εξ αποστάσεως συμμετέχοντα Μέλη και δια της ανατάσεως της χειρός για τα δια ζώσης συμμετέχοντα Μέλη. Το Προεδρείο και η Εφορευτική Επιτροπή που θα εκλεγούν θα αναλάβουν την εξέλιξη της Γενικής Συνέλευσής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Οργανισμό Σ.Ε.Π.

Θα ακολουθήσουν οι εισηγήσεις των θεμάτων 1 ως 4 της ημερήσιας διάταξης από τα εντεταλμένα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η παρουσίαση των εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Ορκωτών Ελεγκτών και οι τοποθετήσεις όσων Μελών της Γενικής Συνέλευσης επιθυμούν επί των πεπραγμένων.

Η επικύρωση του Απολογισμού Έργου του έτους 2021, του Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού του έτους 2021, του Προϋπολογισμού του έτους 2023, καθώς και των πορισμάτων 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου και 1ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Φόρουμ Νέων θα πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Zoom» για τα συμμετέχοντα εξ αποστάσεως Μέλη και δια της ανατάσεως της χειρός για τα δια ζώσης συμμετέχοντα Μέλη. Τα συνολικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το Προεδρείο στους συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5α του Οργανισμού ΣΕΠ (Π.Δ. 71/16.4.2014) «δεν μπορεί να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για θέμα που δεν έχει περιληφθεί στην Ημερήσια Διάταξη».

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ
Για την παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων σχετικά με τα ηλεκτρονικά μέσα ή τις ψηφιακές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν στη Γενική Συνέλευση, κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικοινωνεί με την Κεντρική Διοίκηση (κος Σπύρος Πολυζώης, 2169005271, spolizois@sep.org.gr).

Θα είναι διαθέσιμο σχετικό φυλλάδιο, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά τα σχετικά βήματα για τη σύνδεση στη ψηφιακή πλατφόρμα που θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, καθώς και η διαδικασία των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών.

Σε όσα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) και δεν είναι εφικτή η χρήση email συγγενικού ή φιλικού τους προσώπου, υπάρχει η δυνατότητα – εφόσον ζητηθεί εγκαίρως και σίγουρα πριν την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 – να δημιουργηθεί από τις Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης (κος Νεκτάριος Τσεσμελόπουλος, 2169005382, ntsesmelopoulos@sep.org.gr) λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε κάποιο πάροχο (google, yahoo κλπ. – όχι της μορφής sep.org.gr).

Όσα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και χρειάζονται ουσιαστική διευκόλυνση για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση και στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, θα πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως την Κεντρική Διοίκηση (ntsesmelopoulos@sep.org.gr – υπόψη κου Νεκτάριου Τσεσμελόπουλου) το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022.

Για λόγους περιορισμού των δαπανών της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π., σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Απολογισμός Έργου 2021, ο Οικονομικός Απολογισμός (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης 2021), ο Προϋπολογισμός 2023 και τα πορισμάτα του 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου και του 1ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Φόρουμ Νέων, δεν θ’ αποσταλούν ταχυδρομικά στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος ΣΕΠ.

Τα ανωτέρω έντυπα θα είναι διαθέσιμα στην Ηλεκτρονική Σελίδα του ΣΕΠ

www.sep.org.gr

https://www.sep.org.gr/el/static/geniki-syneleysi

Μέλος της Γενικής Συνέλευσης το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο

μπορεί να τα παραλαμβάνει τυπωμένα, μετά από αίτημά του,

από τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δέσποινα Χασιλίδη, τηλ. 216 9007045.