ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ         9/2018

 

                                                                                            Πάτρα   30/11/2018

ΠΡΟΣ   :  Μέλη ΕΠΠ της Π.Ε Δυτικής Πελοποννήσου

ΚΟΙΝ    :  Αρχηγούς Συστημάτων, Επιτελείο Περιφέρειας, Βοηθό Γενικό Έφορο (Οργάνωση & Λειτουργία), Εφ. Διοίκησης Γ.Ε.

 

ΘΕΜΑ : Διαδικασία Ανάδειξης μελών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Ε.Π.Π) ως Εκπροσώπων της Π.Ε στην Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.

 

Αγαπητοί μου,

 

Σύμφωνα με τον οργανισμό Π.Δ: 71/16.04.2014 (Φ.Ε.Κ:115Α/12.05.2014), άρθρο 08 και 26, και τις Εγκυκλίους 11 / 25.09.2018 & 12 / 26.09.2018, η Περιφέρειά μας θα πραγματοποιήσει συνάντηση με σκοπό την ανάδειξη εκπροσώπων των Ε.Π.Π της Περιφερειακής Εφορείας, ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π για θητεία δύο ετών.

Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 στα Γραφεία της Περιφέρειας από τις 20.00 έως τις 22:00.

Την οργάνωση έχει αναλάβει τριμελής οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από τους:

  • Ισμήνη Κρεμμύδα – Περιφερειακό Έφορο
  • Θεοφάνη Μαραγκάκο – Αν. Περιφερειακό Έφορο
  • Γιώργο Γιαννούλη – Εφ. Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν όλα τα μέλη των Ε.Π.Π που υπάγονται στην Π.Ε, ενώ συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου όσα μέλη έχουν απογραφεί στις Ε.Π.Π πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την διαδικασία ανάδειξης.

Κάθε συμμετέχων με δικαίωμα ψήφου μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του για μέχρι τρεις (3) υποψηφίους.

 

Επιπλέον τα μέλη των Ε.Π.Π με δικαίωμα ψήφου θα πρέπει:

  1. Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2018 – 2019, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.,
  2. Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ Συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων και
  3. Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

 

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη των μελών Ε.Π.Π – εκπροσώπων της Π.Ε Δυτικής Πελοποννήσου στην Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Π δικαιούνται να υποβάλουν τα μέλη των Ε.Π.Π που κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν όλα τα παραπάνω και επιπλέον:

 

  • Έχουν Ελληνική Ιθαγένεια,
  • Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει τις αρχές του Σ.Ε.Π

 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρία (3) μέλη Ε.Π.Π. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης (βλ. συν. Υπόδειγμα)

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας, σωστά συμπληρωμένες με όλα τα στοιχεία πρέπει να παραδοθούν στην οργανωτική επιτροπή της συνάντησης μέχρι την Παρασκευή 7/12/2018 ώρα 23.59΄ στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορείας (κατόπιν συνεννόησης) ή να αποστέλλονται και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pedpelop@sep.org.gr.

 

Κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας οι συμμετέχοντες με δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να επιδεικνύουν στην εφορευτική επιτροπή το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο που θα πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία τους.

 

Παρακαλούνται οι Αρχηγοί των Ε.Π.Π, όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των μελών τους καθώς και την συλλογή των δηλώσεων συμμετοχής στη συνάντηση και αποστολή τους εγκαίρως στην οργανωτική επιτροπή.

 

 

 

 

 Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Ισμήνη Κρεμμύδα

  Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων

Δυτικής Πελοποννήσου