Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 17/11/2020
A/A: 17 / 2020

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Λόγω των περιοριστικών μέτρων που θεσπίζονται για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και κατά τόπους ανά την Ελλάδα για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19, το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του στις 17.11.2020, αποφάσισε τη συμπλήρωση του Κανονισμού Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π., Μέρος 4ο, Κεφάλαιο 5, παράγραφος 5.4.2 «Συνεδρίαση Ανάδειξης» ως εξής:
Όταν δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή της Συνεδρίασης Ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος ή Περιφερειακού Εφόρου δια ζώσης για λόγους ανωτέρας βίας, τότε η Συνεδρίαση Ανάδειξης μπορεί να πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και η σχετική ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα που διασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας και τη μυστικότητα της ψήφου. Την ευθύνη της όλης διαδικασίας έχει προκειμένου για Διαδικασία Ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος η Περιφερειακή Εφορεία και για Διαδικασία Ανάδειξης Περιφερειακού Εφόρου η Γενική Εφορεία. Στην παραπάνω περίπτωση, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζονται από τον έχοντα την ευθύνη διεξαγωγής της Διαδικασίας Ανάδειξης εκ των προτέρων, με τη σύμφωνη γνώμη των υποψηφίων.
Η παραπάνω πρόβλεψη εισάγεται για τη διευκόλυνση και την απρόσκοπτη διεξαγωγή κάθε Διαδικασίας Ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος ή Περιφερειακού Εφόρου υπό τις υφιστάμενες συνθήκες λόγω της πανδημίας του COVID-19 και έχει ισχύ έως τις 31.3.2021.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

 

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17_2020.pdf