Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 01/10/2020
A/A: 15 / 2020

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Σε εφαρμογή των διατάξεων του Οργανισμού Σ.Ε.Π. (Π.Δ. 71/12.5.2014), καθορίζεται πιο κάτω το «ΜΕΤΡΟ» για την Ανάδειξη των Βαθμοφόρων, των Μελών Ε.Κ.Σ. και των Μελών Ε.Π.Π. για τη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π., όπως αυτό αποφασίστηκε στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2020.
Οι Διαδικασίες Ανάδειξης των Βαθμοφόρων, των Μελών Ε.Κ.Σ. και των Μελών Ε.Π.Π. περιγράφονται στην Εγκύκλιο 14/2020.
Α. Βαθμοφόροι
Σε εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 1 εδ. Γα/αα του Οργανισμού Σ.Ε.Π., ο μέσος όρος των απογραφών 2018-2019 και 2019-2020 (Λυκόπουλα – Πρόσκοποι – Ανιχνευτές – Μέλη Προσκοπικού Δικτύου – Βαθμοφόροι), σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής στις 30 Αυγούστου κάθε έτους, είναι 15.442,00.
Με βάση τον μέσο όρο, το «Μέτρο» για την Ανάδειξη Βαθμοφόρων των Περιφερειακών Εφορειών στη Γενική Συνέλευση είναι ο αριθμός 51,47.
Οι Βαθμοφόροι οι οποίοι θ’ αναδειχθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εγκυκλίου 14/2020, στα Συνέδρια των Περιφερειακών Εφορειών ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης για θητεία δύο ετών κατανέμονται, κατά Περιφερειακή Εφορεία, ως ο συνημμένος πίνακας αρ. 1.
Να σημειωθεί ότι οι Περιφερειακοί Έφοροι που έχουν αναδειχθεί για τα καθήκοντά τους καταλαμβάνουν αυτοδίκαια την πρώτη θέση του καταλόγου των αναδειχθέντων Βαθμοφόρων, για χρόνο ίσο με το χρόνο ισχύος της Εντολής Διοίκησής τους.
Β. Μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης
Σε εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 1 εδ. Γβ/βα του Οργανισμού Σ.Ε.Π., ο μέσος όρος των απογραφών 2018-2019 & 2019-2020 των Μελών Ε.Κ.Σ., σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής στις 30 Αυγούστου κάθε έτους, είναι 1.788,00.
Με βάση τον μέσο όρο, το «Μέτρο» για την ανάδειξη Μελών Ε.Κ.Σ στη Γενική Συνέλευση είναι ο αριθμός 59,60.
Τα τριάντα (30) μέλη Ε.Κ.Σ. που θα αναδειχθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εγκυκλίου 14/2020 ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης για θητεία δύο ετών κατανέμονται, κατά Περιφερειακή Εφορεία, ως ο συνημμένος πίνακας αρ. 2.
Γ. Μέλη Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων
Σε εφαρμογή του Κανονισμού Διοίκησης – Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 7ο, Κεφάλαιο 8, άρθρο 2), ο μέσος όρος των απογραφών 2018-2019 & 2019-2020 των Μελών Ε.Π.Π., σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής στις 30 Αυγούστου κάθε έτους, είναι 1.018.
Με βάση τον μέσο όρο, το «Μέτρο» για την ανάδειξη Μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση είναι ο αριθμός 56,56.
Τα δεκαοκτώ (18) Μέλη Ε.Π.Π. που θ’ αναδειχθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Εγκυκλίου 14/2020 ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης για θητεία δύο ετών, κατανέμονται κατά Περιφερειακή Εφορεία ως ο συνημμένος πίνακας αρ. 3.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ 
 
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡ. 1

ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΩΝ 2018-2019 & 2019-2020 ΔΥΝΑΜΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ Π. ΔΙΚΤΥΩΝ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ & ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

 

  1. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 2018-2019 & 2019-2020:   15.442,00
  2. ΜΕΤΡΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Γ.Σ.:   51,47

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2018-2019 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2019-2020 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΘΗΝΩΝ 1.497 1.358 1.427,50 28
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.507 2.197 2.352,00 46
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 324 311 317,50 6
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 617 560 588,50 11
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 405 378 391,50 8
ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 132 145 138,50 3
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 244 208 226,00 4
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 678 671 674,50 13
ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 455 370 412,50 8
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 395 331 363,00 7
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 659 600 629,50 12
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 658 555 606,50 12
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.623 1.438 1.530,50 30
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 627 511 569,00 11
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 518 463 490,50 9
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 702 678 690,00 13
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 133 138 135,50 3
ΛΕΣΒΟΥ 209 198 203,50 4
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 549 564 556,50 11
ΝΟΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 988 944 966,00 19
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1.246 1.131 1.188,50 23
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ 589 522 555,50 11
ΧΙΟΥ 417 441 429,00 8
ΣΥΝΟΛΟ 16.172 14.712 15.442,00 300

 

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2020 Ο Γενικός Έφορος

Χριστόφορος Χ. Μητρομάρας

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΡ. 2

ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΩΝ 2018-2019 & 2019-2020 ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΙ  ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

 

  1. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 2018-2019 & 2019-2020:   1.788,00
  2. ΜΕΤΡΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Γ.Σ.:   59,60

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2018-2019 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2019-2020 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΘΗΝΩΝ 161 158 159,50 3
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 269 223 246,00 4
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 42 35 38,50 1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 69 60 64,50 1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 46 54 50,00 1
ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 11 21 16,00 0
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 27 17 22,00 0
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 93 69 81,00 1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 51 60 55,50 1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 50 36 43,00 1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 74 59 66,50 1
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 71 74 72,50 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 235 221 228,00 4
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 73 43 58,00 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 62 51 56,50 1
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 79 70 74,50 1
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 21 19 20,00 0
ΛΕΣΒΟΥ 0 0 0,00 0
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 62 68 65,00 1
ΝΟΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 135 119 127,00 2
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 166 131 148,50 3
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ 73 45 59,00 1
ΧΙΟΥ 36 37 36,50 1
ΣΥΝΟΛΟ 1.906 1.670 1.788,00 30

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΡ. 3

ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΩΝ 2018-2019 & 2019-2020 ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΙ  ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

 

  1. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 2018-2019 & 2019-2020:   1.018,00
  2. ΜΕΤΡΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Γ.Σ.:   56,56

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2018-2019 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2019-2020 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΘΗΝΩΝ 25 24 24,50 0
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 110 68 89,00 2
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 23 30 26,50 1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 49 54 51,50 1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 30 31 30,50 1
ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 53 48 50,50 1
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0 0 0,00 0
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 98 83 90,50 2
ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 14 12 13,00 0
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 32 28 30,00 1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 57 101 79,00 1
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 49 50 49,50 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60 73 66,50 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 24 19 21,50 0
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 52 43 47,50 1
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 85 74 79,50 1
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 13 10 11,50 0
ΛΕΣΒΟΥ 16 16 16,00 0
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 112 106 109,00 2
ΝΟΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 69 68 68,50 1
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 53 74 63,50 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ 0 0 0,00 0
ΧΙΟΥ 0 0 0,00 0
ΣΥΝΟΛΟ 1.024 1.012 1.018,00 18