Εγκύκλιος Γενικής Εφορείας 1/2014

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές μεταβολές, οι οποίες συντελούνται στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων και προκειμένου οι συναλλαγές που διενεργούνται στο Σ.Ε.Π. να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, σας γνωστοποιούμε τη νέα διαδικασία διενέργειας πληρωμών και εγγραφών στα βιβλία του Σ.Ε.Π., για δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται από τα Προσκοπικά Συστήματα, τα  Κλιμάκια και τις Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων, όπως αυτές θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Για τις δαπάνες τους, τα Συστήματα / Κλιμάκια / Ε.Π.Π., ανεξαρτήτως του ύψους της δαπάνης, μπορούν να λαμβάνουν κάθε νόμιμο παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο), όπως προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), σύμφωνα με τα κατωτέρω… (βλέπε συνημμένη εγκύκλιο)

 

[info]ΕγκύκλιοςΥπόδειγμα «Αιτήματος Πληρωμής Τιμολογίου»

[/info]