ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πάτρα  3 Δεκεμβρίου  2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 35 / 2020

ΠΡΟΣ: – Ενήλικα Στελέχη Π.Ε.Δ.Π.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : – Γενικός Έφορος
ΘΕΜΑ: “Συνέδριο Ετήσιου Προγραμματισμού Π.Ε.Δ.Π.- Αναδείξεις μελών Γ.Σ.”

        Αγαπητοί μου,
Σύμφωνα με τον οργανισμό ΦΕΚ αρ. 115/12-5-2014 άρθρο 8 και 25, και την Εγκύκλιο της Γ.Ε. 18/18.11.2020, η   Περιφέρειά μας συγκαλεί Συνέδριο των Βαθμοφόρων της, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στις 10:00-13:00 με θέματα:
 Προσκοπισμός και COVID-19
 «Ανάδειξη Βαθμοφόρων ως Μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π., για τα έτη 2021 και 2022».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί και θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη και χρήση ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων.
Η Ανάδειξη των Βαθμοφόρων ως Μελών της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική, μυστική ψηφοφορία, μέσω της έγκριτης και πιστοποιημένης ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» την οποία θα διαχειριστεί η Κεντρική Διοίκηση. Η διάρκεια της διεξαγωγής θα είναι από τις 11:30 έως τις 13:00.

Το Προεδρείο που θα ασκήσει και καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής, απαρτίζεται από τα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. Αυγέρου Μαρία, Θεοδωρόπουλο Αλέξανδρο,Πουλακάκου Στέλλα και η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του είναι  GSpedpelop@gmail.com .

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο της Περιφερειακής Εφορείας και στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν οι Βαθμοφόροι των Προσκοπικών Συστημάτων και της Περιφερειακής Εφορείας, οι οποίοι έχουν απογραφεί, έχουν Εντολή Διοίκησης με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση
του Συνεδρίου. Οι Βαθμοφόροι προκειμένου να συμπεριληφθούν στον πίνακα Βαθμοφόρων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο και τη Διαδικασία Ανάδειξης θα πρέπει το αργότερο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου:
 Να έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση GSpedpelop@gmail.com την προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Προεδρείο, στην οποία και θα λάβουν οδηγίες, σχετικές με τον τρόπο που διεξαχθεί η ψηφοφορία.
 Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2020-2021, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
 Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων.
 Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π. Για την ανάδειξή τους ως Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι Βαθμοφόροι οι οποίοι κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας:
 Έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση GSpedpelop@gmail.com την προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Προεδρείο του.
 Έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2020-2021, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
 Έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων.
 Δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π. και επιπλέον:
 Έχουν ελληνική ιθαγένεια,
 Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π.,
 Έχουν διετή, τουλάχιστον, θητεία Βαθμοφόρου και
 Έχουν βεβαιωτικό επιτυχούς παρακολούθησης Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον Κύκλο Μεθοδολογίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως προς το Προεδρείο του Συνεδρίου από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρεις Βαθμοφόρους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο (βλ. συν. Υπόδειγμα 1/ Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Βαθμοφόρου που βρίσκεται στο ακόλουθο Link
http://www.sep.org.gr/el/normal/el/normal/102121/ViewAnnouncement),το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες από την πραγματοποίηση του Συνεδρίου.

Παρακαλώ τους Α.Σ. για τη σωστή και άμεση ενημέρωση των Ενήλικων Στελεχών των τμημάτων τους. 

Παραμένω πάντα στη διάθεσή σας για ότιδήποτε περαιτέρω.

                                                                                                                                                Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

                                                                                                                                                           Ισμήνη Κρεμμύδα

                                                                                                                                             Περιφερειακή Έφορος Προσκόπων

                                                                                                                                                       Δυτικής Πελοποννήσου