ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     4/2018

 

                                                                                                Πάτρα  8/11/2018

 

ΠΡΟΣ   : Όλους τους Βαθμοφόρους και ΕΚΣ της ΠΕ

ΚΟΙΝ    : Γενικό Έφορο

 

ΘΕΜΑ  : Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας – Ανάδειξη Βαθμοφόρων ως Εκπρόσωπων της Π. Ε. Δυτικής Πελοποννήσου στην Γ.Σ. του Ιδρύματος ΣΕΠ

 

Αγαπητοί μου,

Σύμφωνα με τον οργανισμό ΦΕΚ αρ. 115/12-5-2014 άρθρο 8 και 25, και τις Εγκυκλίους 11/2018 και 12/2018, η Περιφέρειά μας συγκαλεί Συνέδριο των βαθμοφόρων της με σκοπό:

 • Τον Προγραμματισμό των στόχων και ενεργειών της νέας Προσκοπικής περιόδου όπως αυτά καθορίστηκαν από τα Συμβούλια της Περιφερειακής μας Εφορείας
 • Την ανάδειξη των Βαθµοφόρων – Εκπροσώπων των Περιφερειακών Εφορειών, οι οποίοι θα είναι µέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύµατος ΣΕΠ για θητεία δύο ετών.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 1-2 Δεκεμβρίου 2018 στην Πάτρα (το αναλυτικό πρόγραμμα και πιο ειδικές πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες).

Την οργάνωση έχει αναλάβει πενταμελής οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από τους:

 • Βαλλιανάτου Μαρία, Αρχηγός Αγέλης 1ου Συστήματος Προσκόπων Αργοστολίου
 • Βούλγαρης Γιώργος, Υπαρχηγός 6ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ρίου
 • Γούβη Μαρία, Έφορος Προσκοπικού Προγράμματος Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου
 • Μαραγκάκος Θεοφάνης, Αναπληρωτής Περιφερειακός Έφορος Δυτικής Πελοποννήσου
 • Νικολακόπουλος Αντρέας, Αρχηγός 3ου Συστήματος Προσκόπων Πάτρας

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί σύντομα σε επόμενη ανακοίνωση που θα ακολουθήσει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

∆ικαίωµα Συµµετοχής στο Συνέδριο έχουν οι Βαθμοφόροι του ΣΕΠ που έχουν Εντολή ∆ιοίκησης µε ημερομηνία έκδοσης (έγκριση αρμοδίου Εφόρου στο ηλεκτρονικό σύστηµα e-sep) τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου και περιλαµβάνονται στον πίνακα Βαθµοφόρων τον οποίο θα καταρτίσει η Περιφερειακή Εφορεία Δυτικής Πελοποννήσου και θα επικυρωθεί από την Εφορεία ∆ιοικήσεως της Γενικής Εφορείας.

 

Ακόµη οι Βαθµοφόροι, έως την ηµέρα πραγµατοποίησης του Συνεδρίου ή της ∆ιαδικασίας Ανάδειξης, πρέπει:

 

 • Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2018-2019, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδροµής µέλους προς το ΣΕΠ.
 • Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το ΣΕΠ εκ συνδροµών ως µέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων.
 • Να µην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονοµική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

 

Κατά την διαδικασία οι βαθμοφόροι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας τους.

 

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Γ.Σ.

 

Υποψηφιότητα για την ανάδειξη τους ως μέλη της Γ.Σ. έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν οι βαθμοφόροι οι οποίοι εκτός από τα προσόντα της προηγουμένης παραγράφου έχουν επιπλέον και:

 • Έχουν διετή τουλάχιστον θητεία Βαθμοφόρου
 • Είναι κάτοχοι πτυχίου Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 23:30, να έχουν υποβάλλει στην Οργανωτική Επιτροπή (e-mail: pedpelop@sep.org.gr) την υποψηφιότητά τους εγγράφως (επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο).

Υπεύθυνοι για την παραλαβή των υποψηφιοτήτων ορίζονται τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου περιμένει από όποιο Μελος επιθυμεί να προβάλλει ένα θέμα που άπτεται του ενδιαφέροντος των Συνέδρων της Περιφέρειας και αφορά στο προσκοπικό έργο να στείλει σε ηλεκτρονική μορφή στο mail της Περιφέρειας μέχρι την 16η Νοεμβρίου 2018, τον τίτλο και μια περίληψη της εισήγησης, καθώς κι ένα σύντομο βιογραφικό του ομιλητή. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής των θεμάτων και θα έρθει απευθείας σε επαφή με τους εισηγητές για τα περαιτέρω.

Παρακαλούνται οι Αρχηγοί Συστημάτων να μεριμνήσουν άμεσα για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων ως προς τις εντολές διοίκησης και την απογραφή των Βαθμοφόρων, ώστε να επιτύχουμε την ομαλότερη δυνατή έκβαση της διαδικασίας.

Παρακαλούνται επίσης οι Αρχηγοί Συστημάτων να ενημερώσουν την Οργανωτική Επιτροπή μέχρι την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 για τον αριθμό των Ενήλικων Στελεχών που θα συμμετέχουν, καθώς και των Μελών ΕΚΣ των Συστημάτων που επιθυμούν να παρευρίσκονται στο Συνέδριο.

 

 

 Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

              Ισμήνη Κρεμμύδα

  Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων

           Δυτικής Πελοποννήσου

 

 

 

Συνημμένο αρχείο