ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8/2018

Πάτρα 30/11/2018

ΠΡΟΣ : Μέλη Ε.Κ.Σ της Π.Ε Δυτικής Πελοποννήσου
ΚΟΙΝ : Αρχηγούς Συστημάτων, Επιτελείο Περιφέρειας, Βοηθό Γενικό Έφορο (Οργάνωση & Λειτουργία), Εφ. Διοίκησης Γ.Ε.
ΘΕΜΑ : Διαδικασία Ανάδειξης μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.) ως Εκπροσώπων της Π.Ε. στη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.

Αγαπητοί μου,
Σύμφωνα με τον οργανισμό Π.Δ: 71/16.04.2014 (Φ.Ε.Κ:115Α/12.05.2014), άρθρο 08 και 26, και τις Εγκυκλίους 11 / 25.09.2018 & 12 / 26.09.2018, η Περιφέρειά μας θα πραγματοποιήσει συνάντηση με σκοπό την ανάδειξη εκπροσώπων των Ε.Κ.Σ της Περιφερειακής Εφορείας, ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π για θητεία δύο ετών.
Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 στα Γραφεία της ΠΕ Δυτικής Πελοποννήσου από τις 18.00 έως τις 20:00.
Την οργάνωση έχει αναλάβει τριμελής οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από τους:
• Ισμήνη Κρεμμύδα – Περιφερειακό Έφορο
• Θεοφάνης Μαραγκάκος – Αν. Περιφερειακό Έφορο
• Αυγέρος Γιώργος – Εφ. Οικονομικών & Ακίνητης Περιουσίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν όλα τα μέλη της Ε.Κ.Σ των Συστημάτων και της Π.Ε, που έχουν διορισθεί πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την διαδικασία ανάδειξης.
Κάθε συμμετέχων με δικαίωμα ψήφου μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του για έναν (1) υποψήφιο.
Επιπλέον τα μέλη των Ε.Κ.Σ με δικαίωμα ψήφου θα πρέπει:

i. Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2018 – 2019, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.,
ii. Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π., εκ Συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων και
iii. Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη των μελών Ε.Κ.Σ – εκπροσώπων της Π.Ε Δυτικής Πελοποννήσου στην Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Π δικαιούνται να υποβάλουν τα μέλη των Ε.Κ.Σ που κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν όλα τα παραπάνω, και επιπλέον:
• Έχουν διετή τουλάχιστον θητεία ως μέλη Ε.Κ.Σ με ισχύοντα διορισμό κατά το τελευταίο έτος προ της ημερομηνίας ανάδειξης,
• Έχουν Ελληνική Ιθαγένεια,
• Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει τις αρχές του Σ.Ε.Π
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρία (3) Μέλη Ε.Κ.Σ. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης (βλ. συν. Υπόδειγμα)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας, σωστά συμπληρωμένες με όλα τα στοιχεία πρέπει να παραδοθούν στην οργανωτική επιτροπή της Συνάντησης μέχρι την Πέμπτη 6/12/2018 και ώρα 23.59΄ στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορείας (κατόπιν συνεννόησης) ή να αποστέλλονται και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pedpelop@sep.org.gr .
Κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας οι συμμετέχοντες με δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να επιδεικνύουν στην εφορευτική επιτροπή το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο που θα πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία τους.
Παρακαλούνται οι Α.Σ., όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των μελών Ε.Κ.Σ καθώς και την συλλογή των δηλώσεων συμμετοχής στη συνάντηση και αποστολή τους εγκαίρως στην οργανωτική επιτροπή.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Ισμήνη Κρεμμύδα
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων
Δυτικής Πελοποννήσου